Engesvang Friluftsbad

ENGESVANG FRILUFTSBAD VAR EN LANDSSENSATION

Under denne overskrift berettede Silkeborg Avis i august 1955, at Engesvang Friluftsbad havde eksisteret i 25 år og at det var det første, der overhovedet blev bygget her i landet.
Artiklen Fortsætter
Hvor stor betydning et friluftsbad kan have for en indlandskommunes ungdom, ser man tydeligst i Engesvang, hvis friluftsbad nu har 25 år på bagen. Få steder har det været mere påkrævet med et sådant bad end i Engesvang, idet der er mere end 15 km til nærmeste sted, hvor der kan svømmes. Det kunstige bassin har betydet, at Engesvangs undgom næsten 100% har lært at svømme. Både unge og gamle boltrer sig nu løssluppent i bassinets vand. Og har erhvervet sig færdigheder, som mange må misunde dem.
I 1930 tog lærer Jørgen Andersen, der nu bor på Glentevej i Silkeborg, initiativet til oprettelse af et friluftsbad i Engesvang. I februar, før frosten var gået af jorden, begyndte lærer Andersen med støtte af tømrer Otto Bussack, arbejdsmand Niels Sørensen, gårdejer Søren Sørensen, chauffør Frederik Johansen, fiskehandler Johannes Kidmose, Vilh. Andersen og murer Johannes Møller arbejdet med nivellering og i løbet af sommeren fik mandskabet, der hele tiden talte mellem  1 og 10, gravet ud og støbt til bassinet. Alt arbejdet blev udført ulønnet på frivillig basis.

 


Aktive mænd ved etableringen af Nordens ældste friluftsbad.
Forrest fra venstre: Otto Bussack, Johs. Sørensen og Jørgen Andersen.
Bagest: Niels Sørensen, Johs. Kidmose og Johs. Møller


Engesvang Friluftsbad i 1950’erne

En landssensation for 25 år siden
Da Engesvang Friluftsbad i 1930 var en kendsgerning, var det lidt af en sensation. Det var nemlig det første friluftsbad i landet overhovedet og interesserede fra nær og fjern strømmede til for at hente inspiration til det friluftsbad, man straks skulle have hjemme hos sig selv. Selv fra så fjernt et udland som Grækenland og Jugoslavien kom der delegationer, som skulle se, hvordan den lille kommune havde løst opgaven.
Ikke mindre var interessen naturligvis blandt Engesvang kommunes ungdom. Gymnastikforeningen, som badet straks blev overdraget, fik et mægtigt opsving og allerede fra starten var der et lille hundrede aktive svømmere.

50 børn lærte at svømme i sommer
En egentlig svømmeklub er først blevet dannet i år og den har allerede ved starten 70-80 aktive konkurrencesvømmere. Klubbens udmærkede træner postbud Bent Laursen har i år lært et halvt hundrede børn at svømme, så fornyelsen skal man ikke spejde langt efter i Engesvang.

Stor lokal interesse
I anledning af jubilæet var der i år arrangeret et svømmestævne i badet med deltagelse af svømmere fra Silkeborg. Engesvang-svømmerne, der jo ellers ikke har drevet konkurrencesvømning, klarede sig pænt i sammenligning med de mere rutinerede Silkeborg-svømmere. Men stævnet var lagt an som propaganda for sporten og alle de mennesker, som kunne være på det begrænsede areal rundt om bassinet, var rykket ind.

En veteran, der kan endnu
Stemningen var kolossal på tilskuerpladserne og der blev heppet taktfast på de lokale ynglinge, når de var i kamp med de udenbys svømmere. Og speciel jubel vakte det, da tømrer Bussack, som var særdeles aktiv ved badets start for 25 år siden viste, at han kunne endnu, idet han præsterede en flot håndstand på 3 meter vippen kombineret med et hovedspring-
Jubilæumsfesten om aftenen
Ved aften-festen på ”Stjernen” (Engesvang Kro), var der mødt mange interesserede Engesvang-borgere og både Silkeborg og Engesvang var repræsenteret med en del svømmere. På indbydernes vegne bød Niels Sørensen velkommen og bagefter gav han en redegørelse for badets tilblivelse og fortalte om arbejdet med friluftsbadet fra starten.
Lærer Jørgen Andersen og tømrer Otto Bussack fortalte erindringer fra den første tid og der blev videre talt af sognerådsformand Peter Svinth, sognerådsmedlem Peter Henriksen og Silkeborg svømmeklubs formand Carl Larsen.
Formanden for Engesvang Svømmeklub Aksel Larsen rettede en tak til kommunen og til de mennesker, som havde startet badet og han udtrykte håbet om, at kommunen ville se med venlige øjne på deres fremtidige arbejde og på deres forskellige andragender.
Lærer Trøst havde ordet for på skolens vegne at takke for badet.

FORPAGTNINGSKONTRAKT

Undertegnede Jørgen Sørensens enke bortforpagter herved til Engesvang Gymnastikforening et areal af min ejendom matr. nr. 3e Engesvang by og sogn af 2½ Skp. Lands størrelse beliggende syd for Viborg landevej.
Bortforpagtningen har taget sin begyndelse fra 1. april 1930 og er indgået for et tidsrum af 5 – fem – år. Bliver forpagningen ikke opsagt af nogen af parterne før forpagtningstidens udløb er den gældende i 5 år videre, I tilfælde af  ejendommens salg eller forpagtningens opsigelse har Engesvang Gymnastikforening forkøbsret på ovennævnte areal til en pris af 300 kr. – tre hundrede kroner.
Som vederlag for den overdragne forpagtning har Engesvang Gymnastikforening at erlægge et beløb af 20 kr. årligt, som skal erlægges forud for hvert års 1. april. I forpagtningen er indbefattet ret til en vej fra Viborg-Kolding landevej i en ret vinkel til ovennævnte jordstykke.

Engesvang den 9. marts 1930
Jørgen Andersen
For Engesvang Gymnastikforening
Jørgen Sørensens enke

Til vitterlighed:
Svend Poulsen, Frederik Johansen

EN ROSENDE ARTIKEL I FOLKESKOLEN

Danmarks lærerforenings blad ”Folkeskolen” bragte et rosende indlæg om lærer Jørgen Andersens indsats under overskriften:
”En landsby med svømmebassin”

Gymnastikinspektør K.A. Knudsen, København skrev:
– Ude på heden vest for Silkeborg – i Engesvang – har den unge energiske lærer Andersen anlagt et ganske udmærket svømmebassin. Lærer Andersen har haft kursus hos Niels Bukh på Ollerup, her lærte han grundigt svømning, men følte dybt savnet af vand på sin egen egn, hvor han kunne lære andre at svømme.
Derefter følger en beskrivelse af svømmebassinet i Engesvang og gymnastikinspektøren skriver videre:
– Lærer Andersens svømmebassin har allerede vakt så megen opmærksomhed, at skoleinspektør Arvin har været ude at studere anlægget og nu er i færd med at anlægge et lignende svømmebassin ved lejrskolen på Ravnstrup.
Lærer Andersens svømmebassin bør være forbillede for lignende anlæg i egne, hvor der hverken er adgang til hav eller søbad.
Sluttelig retter gymnastikinspektøren en opfordring til andre, der kunne ønske at følge eksemplet fra Engesvang, om at henvende sig til lærer Andersen, der sikkert gerne vil være rede med råd og vejledning.

Den 6. april 1971 kom der atter lokal presse-nyhed om svømmebadet:

ENGESVANG FRILUFTSBAD MODERNISERES

Der skal bygges nye omklædningsrum, toiletter og kiosk.
Ligesom friarealet ved badet udvides

Selv om det på friluftsbad-fronten har været Bording, der var i centrum de sidste par måneder, har man ikke glemt, at fremsynede mænd allerede i trediverne lod bygge et friluftsbad i Engesvang og kommunen har bevilget penge til modernisering af badet.
Man regner med, at håndværkerne skal i gang umiddelbart efter påske, idet arbejdet skal være færdigt til 1. juni. Man har indhentet tilbud fra lokale håndværkere. Der skal opføres en ny bygning indeholdende omklædningsrum, toiletter, kiosk m.v. Samtidig vil friarealet omkring bassinet blive udvidet betydeligt.
I øjeblikket er der meget få faciliteter i forbindelse med badet, der er omkranset af bølgeblikplader og pigtråd. Det er meningen at skabe en virkelig attraktiv plet, så friluftsbadet kan blive det rekreative område, det rettelig bør være.
Alle de problemer, der viste sig sidste år med vandrensning og opretholdelse af vandets ph-balance, skulle nu være løst. Årsagen har formentlig været, at man ikke samtidig med installeringen af nyt rensningsanlæg udskiftede rørene med rør af større dimensioner. Det er imidlertid sket nu. Samtidig vil bassinet blive fikset op.

SOLFANGERANLÆG I ENGESVANG

Ikast Avis bragte i juni 1979 i et læserbrev referat af indvielsen og det nye solvarmeanlæg i Engesvang Friluftsbad. – En festlig indvielse en tirsdag eftermiddag. Badet var fuldt af svømmende og pjaskende børn. Solen strålede over pladsen, da Knud Højlund på badets vegne bød velkommen til de indbudte med borgmester Thomas Poulsen i spidsen og rettede en særlig velkomst til lærer Jørgen Andersen, Silkeborg, der var initiativtager til badets oprettelse for 49 år siden og til Niels Sørensen, Engesvang, der lagde kræfter i det frivillige gravearbejde, der blev udført af byens borgere dengang.
I dagens anledning var indkøbt flag og flagstang og Niels Sørensen blev anmodet om at sætte flaget, hvilket han gjorde med ønsket om, at der fortsat må være en sund og dygtig ungdom, der vil flokkes i og om badet og holde det smukt i otrden,
Derefter ønskede Thomas Poulsen tillykke med solfangeren, som for første gang  giver mulighed for opvarmning af vandet i landets ældste offentlige friluftsbad. Han fandt denne opvarmningsform ideel til friluftsbadet, idet man vel har en anlægsudgift på 175.000 kr. eller betydeligt mere end tradiotionel opvarmning, men til gengæld har driftsudgifter årligt på ca. 3.000 kr. mod det tidobbelte ved anden opvarmningsform. – Vi får stedse mere fritid i vort samfund og dette giver problemer, som skal løses. Det er naturligt, at det offentlige og kommunen deltager, men det er endnu vigtigere, at man anvender fritiden til selv at skabe, som man gjorde her i Engesvang for 49 år siden, da badet blev etableret uden offentlig støtte.
Formanden for kulturudvalget Knud Kristensen, var glad for, at man trods nogen forsinkelse havde fået opvarmning etableret. Det var Knud Højlund, der som medlem af kulturelt udvalg tidligere havde fremsat forslaget og det skulle nok have været gennemført sidste år.
Derefter åbnede lærer Jørgen Andersen for varmeforsyningen til det bad, som han for 49 år siden kunne åbne efter et stort arbejde med planlægning og etablering.
Knud Højlund sluttede med uddeling af sodavand til alle børn i badet, ligesom der var forfriskninger til de øvrige deltagere i festligheden. Han udbragte et kraftigt besvaret leve for Engesvang Friluftsbad.

Med følgende morsomme overskrift refererede Midtjyllands Avis, mandag den 25. august 1980 Friluftsbadet 50 års jubilæum:
Luften var 11 og
Vandet var 16
Og pigen var 8½

 

Ovenstående omskrivning af den kendte revy-tekst giver noget af forklaringen på, hvorfor der ikke var den helt store tilslutning, da landets ældste friluftsbad – Engesvang Friluftsbad – i går fyldte 50 år.
Det var faktisk de temperaturer, som bademester Jens Vestergaard målte ved godt middagstid. Pigen, som han hjælper i vandet sammen bestyrelsesmedlem i badet, Knud Højlund er Susanne Birgitte Andersen og hun er kun otte og halvt år. Også de øvrige måtte på det nærmeste overtales af fotografen til at gå i vandet. Men tilbageblik på jubilæumssæssonen fortæller ellers, at der har været større søgning end nogensinde. Det skyldes det nye opvarmningsanlæg, som har betydet, at temperaturerne i vandet gennemsnitligt har ligget tre grader over sidste år.
Hvordan søgningen vil blive resten af sæsonen afhænger af vejret. Men Jens Vestergaard oplyser, at der kun en enkelt dag har været så dårligt vejr, at der ikke har været besøgende.
Jubilæet blev markeret med en udstilling af gamle fotografier fra badets start og indvielsen af solopvarmningsanlægget. Det var Knud Højlund, som har stået for indsamlingen, idet han gerne ville have udgivet et jubilæumsskrift.

IKAST/BORDING/ENGESVANG AVIS bragte den 26. oktober 1988 en artikel under overskriften:

MODERNE FACILITETER PÅ VEJ I ENGESVANG FRILUFTSBAD

Tirsdag blev der holdt rejsegilde på byggeriet, som vil være klar til brug, når sæsonen starter i 1989.
Artiklen refererer rejsegildet og nævner, at ejendomsudvalgets formand Th. Eriksen fastslog, at man nu fik tidssvarende forhold og arkitekt Jørgen Boll fremhævede bl.a., at byrådet har valgt et forslag, der ikke blokerer for videre udbygning. Byrådsmedlem halinspektør John Bregnhøj fortalte, at omklædningsfaciliteterne nu bliver fem-seks gange så store som de hidtil har været. Toilet- og bruseforhold bliver betydeligt forbedret. Der bliver i den nye bygning, der er kombineret med den eksisterende, i alt 260 m2. Der var tidligere kun ca. 60 m2 til rådighed. Der bliver etableret kiosk og indrettet kontor til bademesteren. Hele projektet beløber sig til 1,5 mil.
Ovennævnte projekt er fuldført for et års tid siden og nuværende bademester er Peter Lind.

Artikel i Herning Folkeblad 1994:

VARME NYHEDER FRA ENGESVANG STRAND

Friluftsbadet anno 94 har mange planer for fremtiden – en af dem inkluderer fortiden.

Friluftsbadet i Engesvang er midt i sin 64. sæson, der efter en relativ stille start tegner lys og lykkelig med talrige badegæster ved bassinkanten.
Friluftsbadet og dets 21-årige bademester Joakim Philipsen har mange planer for fremtiden. En af dem inkluderer stedets enestående fortid.
Joakim Philipsen kunne godt tænke sig at få det lokalhistoriske materiale, der fortæller om svømmebassinets tilblivelse, permanent op at hænge omkring billetlugen i forhallen.
– Det er noget, vi går i gang med til vinter i samarbejde med lokalarkivet, måske allerede her i de sidste sommermåneder, hvis vi får en uge med koldt vejr, siger bademesteren, som under Folkebladets besøg løftede sløret for endnu et par varme nyheder fra ”stranden i Engesvang”.

Beach volley
Friluftsbadet er langt fremme med planer om at etablere en Beach Volley bane – volleyball på strandsand. Amerikanernes og brasilianernes foretrukne strandbeskæftigelse, der er gået sin sejrsgang verden rundt.
Banen er udset til at ligge på et af områdets skråninger, som skal fyldes op med jord. Desuden er det vores tanke at lave nogle solgårde på græsarealet, alt sammen for at øge tilstrømningen af gæster herude, fortæller bade mesteren.

Fin Slutspurt
Efter en kølig og derfor stille forsommer er der ved at komme gang i den med mange vandhunde og soldyrkere ved både børne- og voksenbassinet.
Vi har ikke solgt så mange sæsonkort som sidste år, men vi har tjent pengene ind på entré på de sidste to-tre uger. Vi har haft flere dage med op mod 150 gæster herude, fortæller en tilfreds Joakim Philipsen.
Vandtemperaturen var tirsdag eftermiddag oppe på over 28 grader, hvilket er lidt varmere end vandet i den overdækkede Ikast Svømmehal.
Den temperatur kan vi kun forsvare, fordi vi har solvarme, understreger bademesteren, som bruger lidt fjernvarme på de dårlige dage.
Det er anden sæson Joakim Philipsen er ansvarlig for friluftsbadets daglige ledelse. Han er ansat på fuld tid, mens i alt fire livreddere og lige så mange medhjælpere er på deltid.
Joakim starter på lærerseminariet til august og håber at han kan kombinere jobbet i Engesvang med studierne. Både fordi det vil hjælpe på privatøkonomien men også fordi den unge bademester er meget glad for sit arbejde i landets ældste friluftsbad.

Fra Midtjyllands Avis 27-08-2000:

DRØNENDE UNDERSKUD I FRILUFTSBAD

Friluftsbadet er et værested for mange unge
Han ved godt, at han er en dyr herre for Ikast Kommune. Tidligere deltager  på det danske landshold i triatlon, Michael Holm, har jobbet som bademester ved Engesvang Friluftsbad, som på papiret giver et drønende underskud.
Det koster et sted mellem 400.000 og 500.000 kroner om året at drive Engesvang Friluftsbad. I den offentlige åbningstid har vi normalt ca. 4.000 besøgende i løbet af sæsonen. I år kommer vi ikke meget over 3.000. Man skal ikke hæfte sig for meget ved pengene. Man skal ikke mindst lægge mærke til alt det, friluftsbadet bidrager med til lokalsamfundet, siger Michael Holm.
Det er jo byens største værested i sommertiden. Det er her de mindre børn kommer og bader og de større børn kommer for at hygge sig sammen. Det vil sige, for at se på hinanden og selv blive set. Hvis vi ikke havde friluftsbadet, hvor ville de unge så hænge, og hvad ville de lave?

Aktiviteter
Michael Holm kunne godt tænke sig, at de unge hang noget mere hos ham.
Jeg tror på, at man kunne lave et miljø, hvor mange børn og unge ville opholde sig. Det er også det, vi hele tiden arbejder hen i mod. Det er derfor vi har fået anlagt en beachvolley-bane Og det er derfor vi har en hoppepude. Men jeg kunne godt drømme om, at vi også havde nogle tennisbaner og man kunne såmænd lave mange andre sjove aktiviteter hernede på skråningen. Selvfølgelig skal vi ikke lave Djurs Sommerland, men lidt i den retning ville ikke være skade til, siger Michael Holm.
Han er ved at være færdig med tredje sæson som bademester. Han lader forstå, at han så småt er ved at være træt af det, fordi der efterhånden ikke er så mange udfordringer i det længere.
Stedet er ikke støre, end det hurtigt bliver rutiner, når vi ikke har mere at arbejde med. Jeg er så alligevel glad for at være her, fordi det er dejligt at få så mange små venner, der siger hej, når man møder dem i byen. Og så passer det her job perfekt til min tilværelse, som for den øvrige del af året består af at drive et ski-rejsebureau.
Jeg vil bestemt også gerne gøre mit til at Engesvang kan beholde sit friluftsbad. Det er et utroligt godt aktiv. Jeg har snakket med tilflyttere, som har fortalt af friluftsbadet var en medvirkende årsag til, ar de slog sig ned netop her. Jeg tror, folk i Engesvang virkelig værdsætter det, der blev startet for 70 år siden, siger bademester Michael Holm.

Fra Midtjyllands Avis den 18.12.2010

FRILUFTSBADET I ENGESVANG BLIVER NOK IKKE ÅBNET IGEN

Nordens ældste af sin slags kan ikke blive drevet videre, som det ser ud lige nu.

Som det ser ud lige nu er der ikke svømning i Engesvang næste sommer.
Tidligere på ugen mødtes repræsentanter fra Engesvang Boldklub, Engesvang Hallen og Engesvang Lokalråd.
Og her fandt man ikke umiddelbart en løsning, der kunne give vand i bassinet igen. Det fortæller Martin Sillasen fra EBs svømmeudvalg.
Formålet med mødet var at afklare, om der var lokal interesse for at drive svømmebadet videre. Men hverken svømmeafdelingen eller EB kunne pege på nogen, der kan løfte opgaven og det kunne lokalrådet heller ikke, siger Martin Sillasen. I Bording har man haft et lignende møde og også her vurderes det som svært at drive svømmebadet videre – selv om man får 300.000 i tilskud fra kommunen.
Martin Sillasen fortæller, at fik man i Engesvang et lignende beløb, så ville man nok kunne finde nogen, der vil drive friluftsbadet videre. Men i Engesvang får man ingen kommunale penge.
Martin Sillasen fortæller, at blandt andre John Juul Eriksen har lavet en oversigt over, hvor meget arbejde, der kræves for at drive friluftsbadet.
Det kræver en stor arbejdsindsats, fortæller Martin Sillasen.
Og så er der økonomien. Ikast-Brande Kommine har haft udgifter på over 600.000 kroner på svømmenbadet, mens man har haft indtægter på omkring 40.000 kroner.
De tal siger, at der skal rejses mindst mellem 300.000 og 350.000 kroner om året til at drive friluftsbadet. Det vil sige indtægt fra 10.000 gæster, siger Martin Sillasen.
Men lige nu er der blot 2.000 brugere om året. Og det betyder, at man skal finde sponsorer og andre alternative indtægter, hvis friluftsbadet skal drives videre. Martin Sillasen mener, at det kan man måske gøre en eller to gange. Men ikke fast.

80 år
Engesvang Friluftsbad har 80 års fødselsdag i år og det er nordens ældste af sin slags.
Men Martin Sillasen mener, at tiden er løbet fra badet. I hvert fald, hvis man ser på antallet af brugere, der er på nedadgående hele tiden. Og skal friluftsbadet leve, så skal man have stor opbakning lokalt.
Friluftsbadet har måske brug for en ombygning – eksempelvis i form af en overdækning. Og måske kunne man få tilskud til det fra Real Danaia-fonden. Men det kræver, at nogen går ind og undersøger de ting.
I EBs svømmeudvalg er man mest interesseret i at holde svømmeundervisning m.v.. Man vil ikke kunne løfte at drive friluftsbadet, mener Martin Sillasen.
Lige nu har man familiesvømning i Ikast med fin deltagelse. I januar skal man på et bestyrelsesmøde diskutere, hvor man skal have sommerens svømmeundervisning. Om det skal være i Bording, Ikast eller eventuelt i Kragelund.
Det er dybt ærgerligt at friluftsbadet ikke længere er i Engesvang, siger Martin Sillasen:
– Både fordi det er en god aktivitet for byen, som der trods alt er over 2.000 personer, der bruger. Også fordi friluftsbadet har kulturhistorisk værdi. Og fordi friluftsbadet vil være et positivt tilbud i et område, hvor der befolkningstilvækst.

 


Initiativtagerne til genåbning af Engesvang Friluftsbad
Forrest: Torben Rasmussen, Mikael Würtz og Ulrik Olsen
Bagest: Carsten Hedevang

Artikel i Midtjyllands Avis 19.12.12

FRILUFTSBAD SOLGT FOR ÉN KRONE

Ikast-Brande Kommune har solgt Engesvang Friluftsbad til Engesvang Friluftsbad.

Ikast-Brandes byråd har nu taget de første konkrete skridt i det arbejde, der skal skaffe Engesvang sit  friluftsbad tilbage.
Friluftsbadet er blevet solgt til den selvejende institution Engesvang Friluftsbad for en krone.
Den selvejende institution består af folk, der nu i et år har arbejdet med at få genskabt friluftsbadet.
Samtidig med at byrådet har besluttet at sælge friluftsbadet, så sender byrådet også penge samme sted hen.
På budgettet er der for næste år afsat 350.000 kroner til renovering af badet, der er Nordens ældste. Byrådet har frigivet de første 100.000 kroner af de penge. Og det betyder, at den selvejende institution nu kan komme i gang med at renovere stedet.
Det glæder Torben Rasmussen, der er en af personerne bag initiativet.
Vi begynder med at få selve badet til at fungere igen og jeg tror ikke, at det vil være så besværligt, som det ser ud, siger han.

Det er friluftsbadets plan, at der skal åbnes til maj.
Eneste bøvl for de frivillige kan måske være alle de dyr, der har invaderet bassinet p.t. Frøer og tudser er jo fredede i Danmark.
Ud over de 350.000 kroner til renovering, så har friluftsbadet fået et driftstilskud i 2013 og 2014 på 200.000 kr.
Ikast-Brande Kommune har en tilbagekøbsret på friluftsbadet på en krone. Dette skal sikre, at den dag aktiviteterne eventuelt ophører, så falder friluftsbadet tilbage til Ikast-Brande Kommune.

Artikel i Midtjyllands Avis 24.8.2013

SUPER-SÆSON FOR FRILUFTSBADET

Dobbelt så mange gæster som forventet har besøgt Engesvang Friluftsbad – og sæsonen er ikke slut endnu.

Der er endnu lidt mere end 2 uger til Engesvang Friluftsbads første sæsonafslutning efter genåbningen, men allerede nu er antallet af gæster langt højere end forventet. Bestyrelsen havde på forhånd regnet med 3000 gæster i løbet af sæsonen, og lige nu er tallet oppe på 6000.
Selvfølgelig har det gode vejr hjulpet os godt på vej. Men det viser også, at vi har manglet et friluftsbad i Engesvang, fortæller formanden for friluftsbadet, Michael Würtz.
Friluftsbadet, der er en selvejende institution blev genetableret af frivillige som følge af budgetforliget for 2013, hvor der er afsat 200.000 kroner til drift i 2013 og 2014, samt 350.000 kroner i anlægstilskud.
Bestyrelsen i Engesvang Friluftsbad har dog ansøgt, i forbindelse med anlægsbudgettet for 2014 til 2017, om yderligere penge til renovering og investering i friluftsbadet.
Øverst på ønskesedlen står et nyt sandfilter til 100.000 kroner. Det nuværende sandfilter er for lille og lever ikke op til de nye lovkrav.
Får vi ikke et nyt sandfilter inden 2017, så må vi lukke, siger Michael Würtz.
Desuden har friluftsbadet ikke fået gang i det lille bassin. Der mangler installation af teknisk udstyr.
Vi har ikke råd til at taget det lille bassin i brug, og derfor søger vi om penge til at klargøre bassinet, så vi kan tiltrække mange af de mindre børn, fortæller han.
Han fortæller, at friluftsbadet gerne vil klare så meget som muligt selv. Men der er mange udgifter.
Da vi har mange flere gæster end forventet, så bruger vi også mere vand, el og varme fortæller han.
Han havde gerne set, at Engesvang Friluftsbad havde fået 300.000 kroner til driften, som badet i Bording fik.
Et øget driftstilskud kan friluftsbadet bruge til at betale sig fra ydelser. For eksempel kunne man godt bruge penge til at få repareret hegnet rundt om friluftsbadet.
De frivillige gør allerede en stor indsats. Blandt andet har friluftsbadet ikke haft lukket en eneste dag i sæsonen på grund af mangel på livreddere.
I øvrigt er der netop blevet lavet en overdækket terrasse, og et lille hegn ved bassinet er ved at blive lavet. Hegnet skal sikre, at dagplejebørnene kan færdes frit uden fare for, at de falder i vandet.


Engesvang Friluftsbad 2013